شماره حسابهای بانکی

دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مهد سیر باستان

MAHDE SEYRE BASTAN INTERNATIONAL TRAVEL AND TOURISM AGENCY

 

شماره حسابهای دفتر ( بنام سید ابوالفضل سجادی )

 

شماره حساب بانک صادرات : ۰۱۰۴۴۵۷۸۵۷۰۰۸

شماره کارت بانک صادرات :۹۳۶۶ – ۳۲۶۳ – ۶۹۱۵– ۶۰۳۷

شماره شبا بانک صادرات : ir 160190000000104457857008

 

شماره حساب بانک پارسیان : ۸۲۰۱۶۹۷۷۲۰۰۳

شماره کارت بانک پارسیان : ۳۴۱۸ – ۷۰۶۴ – ۰۶۱۰ ۶۲۲۱

شماره شبا بانک پارسیان : ۹۵۰۵۴۰۲۰۲۴۸۲۰۰۰۱۶۹۷۷۲۰۰۳

شماره حساب پست بانک : ۵۵۵۲۰۰۹۹۵۹۴۰۱

شماره کارت پست بانک : ۳۴۵۳ – ۲۹۲۹ – ۶۰۱۸ – ۶۲۷۷

شماره شبا پست بانک : ۶۷۰۲۱۰۰۰۵۵۵۲۰۰۹۹۵۹۴۰۱۰۰۱

 

شماره حساب بانک تجارت : ۵۵۱۱۸۹۵۱۳۸

شماره کارت بانک تجارت : ۰۱۱۱ – ۰۲۰۶ – ۵۳۱۳ – ۶۲۷۳