ارتباط با ما

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی مهد سیر باستان

MAHDE SEYRE BASTAN INTERNATIONAL TRAVEL AND TOURISM AGENCY

شماره حسابهای شرکت ( بنام سید ابوالفضل سجادی هزاوه )

 

شماره حساب جاری بانک صادرات : ۰۱۰۴۴۵۷۸۵۷۰۰۸

شماره کارت بانک صادرات : ۰۶۱۷ – ۴۷۹۴ – ۶۹۱۷ – ۶۰۳۷

شماره شبا بانک صادرات : ir 160190000000104457857008

 

شماره حساب بانک پارسیان : ۸۲۰۱۶۹۷۷۲۰۰۳

شماره کارت بانک پارسیان : ۳۴۱۸ – ۷۰۶۴ – ۰۶۱۰ – ۶۲۲۱

شماره شبا بانک پارسیان : ۹۵۰۵۴۰۲۰۲۴۸۲۰۰۰۱۶۹۷۷۲۰۰۳

شماره حساب جاری پست بانک : ۵۵۵۲۰۰۹۹۵۹۴۰۱

شماره کارت پست بانک : ۳۴۵۳ – ۲۹۲۹ – ۶۰۱۸ – ۶۲۷۷

شماره شبا پست بانک : ۶۷۰۲۱۰۰۰۵۵۵۲۰۰۹۹۵۹۴۰۱۰۰۱

شماره حساب پس انداز بانک تجارت : ۵۵۱۱۸۹۵۱۳۸

شماره کارت بانک تجارت : ۰۱۱۱ – ۰۲۰۶ – ۵۳۱۳ – ۶۲۷۳

شماره حساب پس انداز بانک ملی : ۰۳۲۲۱۱۹۶۴۳۰۰۸

شماره کارت بانک ملی : ۰۲۴۷ – ۲۷۰۵ – ۹۹۱۱ – ۶۰۳۷

 

 آدرس : اراک ، بلوار انقلاب ( کرهرود ) ، بالاتر از دفتر اسناد رسمی شماره 47 – کد پستی 3831754166

تلفن : 35  13  57  34  086                           تلفکس : 52  13  57  34  086

همراه : 0015  528  0918  –  0014  528  0918

آدرس اینترنتی : WWW.MAHDEBASTAN.COM

ایمیل : INFO@MAHDEBASTAN.COM