کاربر ماساژ

کاربر ماساژ: شامل

  • رعایت بهداشت و ایمنی در محیط کار ماساژ
  • شناخت و عوامل ناشی از انجام ماساژ
  • آموزش فرامین آمادگی ذهنی ، جسمانی ماساژور
  • شناخت آناتومی در ماساژ و عملکرد ( فیزیولوژی ) اندامها
  • یادگیری تاثیرات ماساژ بر روی بدن ، کاربرد متدها ، ممنوعیت ها
  • اجرای ماساژ و روش ها ، تکنیک های ماساژ
  • فرامین ماساژ موضعی ، ماساژ عمومی بدن