مشاور مهارت های سبک زندگی سالم

مشاور مهارت های سبک زندگی سالم شغلی است در حوزه بهداشت و ایمنی که شایستگی هایی از قبیل ارزیابی سلامت ، ارزیابی تغذیه سالم ، فعالیت های جسمانی سالم ، مشاوره و ارائه الگوی مناسب بر اساس آب و هوا و محیط ، ارزیابی بهداشت فردی و خودمراقبتی جسمی ، ارزیابی بهداشت و خودمراقبتی روانی ، ارزیابی مسائل اجتماعی و اقتصادی ، ارزیابی ازدواج و روابط زوجین ، ارزیابی خانه سالم ، ارائه الگوی مناسب در زمینه بهداشت سفر ، ارائه الگوی مناسب در زمینه پرورش فرزندان ، ارائه الگوی مناسب بر اساس زندگی سالم معنوی ، ارائه الگوی مناسب را بر اساس زندگی سالم مجازی و مشاوره و آموزش حضوری و مجازی آن بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت انجام بدهد و با شایستگی هایی از قبیل ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی ، به کارگیری بهداشت ایمنی در محیط کار ، مسئول ارزیابی پوستچر در ارگونومی شغلی در ارتباط میباشد.

محتوای دوره

این دوره با محوریت های زیر برگزار میشود که در نوع خود یکی از کاملترین و جامعترین دوره های برگزار شده تا به امروز است:

  طب سنتی
  مزاج شناسی
تدابیر سلامتی
  ارکان و عناصر
  سته ضروریه
  امور طبیعیه
  اعمال یداوی