مجموعه اشیاء تاریخی بازگردانده شده از بلژیک

مجموعه اشیاء تاریخی بازگردانده شده از بلژیک

349 شی تاریخی منطقه «خوروین» که بیش از 2000 سال قدمت دارد 50 سال پیش به صورت غیر قانونی از ایران خارج و سرانجام پس از حدود 35 سال دعاوی حقوقی در محاکم مختلف این اشیا 4 دی ماه سال 1393 از بلژیک بازگردانده شد.

مجموعه اشیاء تاریخی بازگردانده شده از بلژیک

 

مجموعه اشیاء تاریخی بازگردانده شده از بلژیک

مجموعه اشیاء تاریخی بازگردانده شده از بلژیک

مجموعه اشیاء تاریخی بازگردانده شده از بلژیک

مجموعه اشیاء تاریخی بازگردانده شده از بلژیک

مجموعه اشیاء تاریخی بازگردانده شده از بلژیک

مجموعه اشیاء تاریخی بازگردانده شده از بلژیک

مجموعه اشیاء تاریخی بازگردانده شده از بلژیک

مجموعه اشیاء تاریخی بازگردانده شده از بلژیک

منبع : خبرگزاری ایرناخبرگزاری مهر

پیشنهادات و انتقادات